PREKIŲ PIRKIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO E-PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Aktuali Taisyklių redakcija 2023-05-20

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – Vitalija Ašmenė individualią veiklą pagal pažymą, juridinio asmens
kodas 689097, adresas Topolių 3-8, Karmėlava 2, Kauno rj..

1.2. E-parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.aidavita.lt.

1.3. Jūs / Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti
sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos
Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis
naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar
jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų
asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Taisyklės – šios taisyklės, kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas,
Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių ir
paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir
paslaugų pirkimu–pardavimu e-parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.5. Šalys / Šalis – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

1.6. Prekės / paslaugos – visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse
nurodomos ‘prekės’ apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos prekės ir
paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir
Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų
prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar
paslaugas E-parduotuvėje.

2.2. Tam, kad galėtų naudotis E-parduotuve ir joje įsigyti prekes ir paslaugas, Pirkėjas
turi sutikti su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą ir sutikimą su Taisyklėmis, jis
įsipareigoja jų laikytis. Įsigydamas prekes ir paslaugas E-parduotuvėje, Pirkėjas sutinka
su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar)
nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų
Parduotuvėje.

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis ir jas suprato, taip pat
patvirtina, kad Pirkėjas atitinka Pirkėjo sąvokoje nurodytą apibrėžimą.

2.4. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti Taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai
įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo
bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių
pakeitimais.

3. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. E-parduotuvėje apsipirkti gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Pirkimo –
pardavimo teisiniai santykiai ir sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta, kai: i)
Pirkėjas pateikia užsakymą suformuodamas prekių krepšelį pagal Pardavėjo nurodytas
instrukcijas, ii) Pirkėjas pasirenka pristatymo arba pasiėmimo būdą, (iii) Pirkėjas
pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą, ir (iv)
3.3. Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas
užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) ir / ar PVM

sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai
Taisyklių, jis negali užsakyti prekių. Pirkėjas suformuoti krepšelį gali tik tada, kai sutinka
su Taisyklėmis.

3.4 Pardavėjas turi teisę siųsti ar parodyti Pirkėjui ir kitus tarpiniu pranešimus iki pirkimo
– pardavimo sutarties sudarymo, pavyzdžiui, apie reikalingą atlikti mokėjimą arba
patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti E-parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo
nurodymų bei instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos
įsigyjant prekes E-parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip
per 14 (keturiolika) dienų šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas taip pat turi teisę grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai
sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis.

4.4 Pirkėjas taip pat turi kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytas teises.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas turi pareigą sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo Pirkėjui kainą, taip
pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį), taip pat apmokėti prekių
grąžinimo išlaidas, jeigu jos tenka Pirkėjui.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes pagal pasirinktą prekių pristatymo
būdą. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą prekes pasiimant iš
Pirkėjo nurodytos prekių atsiėmimo vietos, Pirkėjas įsipareigoja tai padaryti per
Pardavėjo nustatytą terminą.

5.3. Pirkėjas turi pareigą apžiūrėti ir patikrinti prekes, jas priimdamas. Tokiu atveju, jeigu
Pirkėjas pastebi prekių iš E-parduotuvės siuntos apgadinimą, aiškiai matomomis prekių
defektus kitokį prekių neatitikimą prekėms, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi
informuoti apie Pardavėją. Apie prekių kokybės trūkumus Pirkėjas Pardavėją turi
informuoti info@aidavita.lt +37068947303.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti e-parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų
tinkamam e-parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę
pasinaudoti Parduotuve. Pirkėjas turi pareigą naudoti E-parduotuvę tik teisėtiems
tikslams.

5.5. Pirkėjas taip pat turi pareigą laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytų reikalavimų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be Pirkėjo įspėjimo, laikinai
sustabdyti ar nutraukti E-parduotuvės veiklą. Laikinai sustabdžius E-parduotuvės veiklą,
Pirkėjų atlikti užsakymai yra pabaigiami vykdomi, tačiau nuo Pardavėjo nustatytos
laikino sustabdymo ar veiklos nutraukimo dienos nauji užsakymai nebėra priimami.

6.2. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, jeigu Pardavėjui kyla neaiškumų dėl
užsakymo ar reikalinga patikslinti Pirkėjo informaciją tam, kad Pardavėjas galėtų
tinkamai įvykdyti užsakymą.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių numatytomis sąlygomis ir
tvarka.

6.4. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.

7. PARDAVĖJO PAREIGOS

7.1. Pardavėjas turi pareigą gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą
Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir E-parduotuvės Privatumo politikoje
nustatyta tvarka.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo pasirinktą
pristatymo būdą, arba paruošti prekes atsiėmimui, jei pasirinktas šis prekių pristatymo
būdas.

7.5. Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja
priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už
trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienas.

8. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA

8.1. Visos E-parduotuvėje parduodamų prekių kainos nurodytos eurais, kartu su
pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

8.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ir įsigyti prekes iš E-parduotuvės, už jas atsiskaito
tokiu būdu: naudodamas elektroninę bankininkystę (Montonio). Bankinis pavedimas.
Atsikaitymas už prekes atsiėmimo metu ( prieš galutinės prekių sumos prisideda vežėjų
tarpininkavimo paslaugų įkainis).

8.3. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo
pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra
parodoma suformavus prekių krepšelį.
8.4. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo
procedūros ir užsakyti prekių.

8.5. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš
Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo
paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei
sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje.

8.6. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais.

8.7. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros,
Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali
atsisiųsti ir / ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pirkėjas turi galimybę pasirinkti pristatymo būdą. E-parduotuvėje siūlomi šie prekių
pristatymo (atsiėmimo) būdai: Prekės siunčiamos Lietuvos paštu, Paštomatais LP
Express, DPD, Omniva. Kurjeriu DPD

9.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo nurodytoje vietoje ir laiku,
Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats arba per įgaliotą atstovą Pardavėjo nurodytoje
vietoje. Jeigu Pirkėjas nurodo kitą gavėją, Pirkėjas užtikrina, kad nurodytas gavėjas ar
jo atstovas prekes atsiims Pardavėjo nurodytu metu ir nurodytoje vietoje.

9.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą, Pardavėjas gali prekes pristatyti pats
arba per įgaliotą atstovą arba per kurjerį. Pasirinkus prekių pristatymą, Pirkėjas

įsipareigoja prekes priimti pats ir turi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Jei Pirkėjas pats negali priimti pristatomų prekių, o Pardavėjas jas (pats ar
per kurjerį) pristato tuo adresu, kurį nurodė Pirkėjas, tokiu atveju Pardavėjas laikomas
tinkamai pristatęs prekes ir Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių
pristatymo netinkamam asmeniui.

9.4. Jeigu Pardavėjas E-parduotuvėje nurodo prekių pristatymo, siuntimo ar atsiėmimo
mokesčius, Pardavėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Galiojantys įkainiai yra
nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti
iki patvirtindamas užsakymą.

9.5. Jeigu Pardavėjas E-parduotuvėje nurodo prekių pristatymo, siuntimo ar atsiėmimo
terminus, Pardavėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Galiojantys terminai yra
nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti
iki patvirtindamas užsakymą.

9.6. Prekių pristatymo Pirkėjui terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo Nuo užsakymo
patvirtinimo.

9.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą,
jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų
kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.8. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje
siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo
sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei
pristatymu, atliktos tinkamai.

9.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje nurodytų prekių spalva, forma,
kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo

įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus
vertinimo.

9.10. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento,
kai prekė perduota Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui ar asmeniui, priėmusiam prekes
Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

10.1. Pardavėjo prekių, įsigytų E-parduotuvėje grąžinimo ir keitimo taisyklės nurodytos
www.aidavita.lt/taisykles.

11. PIRKĖJO DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

11.1 Pardavėjas rūpinasi Pirkėjo duomenų apsauga ir privatumu Pirkėjui naudojantis E-
parduotuve.

11.2. Pardavėjo privatumo politika nurodyta www.aidavita.lt/privatumopolitika.

12. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

12.1 Pardavėjas gali savo nuožiūra vykdyti įvairias akcijas, pritaikyti prekių nuolaidas,
vykdyti kitas rinkodaros ir marketingo priemones. Pardavėjas turi teisę jas vienašališkai,
be atskiro įspėjimo, bet kada atšaukti ir keisti nustatytas akcijas, nuolaidas ir kitas
rinkodaros priemones. Pakeitimai ar panaikinimai galioja nuo jų atlikimo momento.

12.2. Kai Pirkėjas įsigijo prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikė nuolaidą ar dovaną, ar
Pirkėjas atsiskaitė dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo
teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13.1 Pirkėjas privalo naudotis E-parduotuve tik teisėtais ir Taisyklių bei taikomų teisės
aktų leidžiamais tikslais ir atsako už šio įsipareigojimo pažeidimus.

13.2 Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkėjui naudojantis E-parduotuvėje pateikti
duomenys yra teisingi, aktualūs ir tikslūs. Jeigu Pirkėjas nurodo neteisingus duomenis,
Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.3 Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir įsipareigoja jų
neatskleisti tretiesiems asmenims. Pardavėjas nėra atsakingas už padarinius,
susidariusius dėl Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims.

13.4 Jeigu Pirkėjas nurodo savo duomenis trečiajam asmeniui, kuris pasinaudodamas
šiais duomenimis naudojasi E-parduotuve, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir jam
taikomos visos Pirkėjui taikomos teisės ir pareigos.

13.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai
atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo
įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors
tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.6 Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar
asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą
veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims
neatstovauja.

13.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

13.8 Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių
nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl
aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti

Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų
pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau
kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo
sutartį.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1 Taisyklės ir pirkimo – pardavimo sutartis bei tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susidarantys
teisiniai santykiai yra reguliuojami taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos
teisės aktų.

14.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti
Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra
privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

14.3. Informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta
Pirkėjui raštu.

14.4. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių
Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

14.5 Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu.
Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

14.6. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar
paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25,
01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt,
interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti
prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje
adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

Pirkinių krepšelis