Grąžinimo sąlygos

2. BENDROSIOS SĄLYGOS
2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų
sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų;
2.2.3. juridiniai asmenys;
2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
3. PIRKĖJO TEISĖS
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne
vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.
2.3. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų
asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.
2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1
dieną informuoti apie tai Pardavėją.
4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos
teisės aktų.
5. PARDAVĖJO TEISĖS
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus,
Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir
patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.4.1. punkte numatytus
apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 24 valandas arba kai Pardavėjui per 2 (darbo) darbo dienas nepavyksta susisiekti su Pirkėju 8.6. punkte nurodytu atveju.
7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.aidavita.lt, arba
neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.
7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs
pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą paspausdamas aktyvų kryželį „Su taisyklėmis sutinku“.
8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme
nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina ir pristatymo išlaidų suma yra išskirta atskiroje eilutėje. Prekių pristatymo/grąžinimo
išlaidas apmoka Pirkėjas.
8.2. Po to kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, Internetinėje parduotuvėje nurodyta Prekės kaina gali būti keičiama tik, kai ji pakito dėl informacinių sistemų techninės
klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo
informuodamas apie tai Pardavėją. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
8.3. Kai užsakymas yra anuliuojamas iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami. Kai užsakymas yra
anuliuojamas po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, Pardavėjas gali atlyginti Pirkėjui jo patirtus ir pagrįstus tiesioginius nuostolius, tačiau ne daugiau nei
anuliuotame užsakyme nurodyta prekės kaina.
8.4. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą šiuo būdu:
8.4.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.
Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės
bankininkystės sistemoje.
8.5. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.4.1 punkte numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui
pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.4.1 punkte nurodytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas
pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
8.6. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 8.4.1 punkto įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.
9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS
9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar
panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės
parduotuvės tinklalapyje ar Facebook paskyroje.
9.3. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei prekės vertės.
9.4. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos, išpardavimo prekės nėra grąžinamos.
9.5. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS
10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti:
10.1.1. prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;
10.1.2. Pasirinktą pašto paslaugų teikėjo skyrių arba terminalą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų
savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų);
10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis
kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
10.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
10.4. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti prekes Pirkėjui per 2-3 darbo dienas. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o
Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo
terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas
įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne
laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių. 10.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas pasirašo ant kurierio el. parašų skaitytuvo tuo patvirtindamas, kad
prekės gautos ir išorinių pažeidimų nėra.
10.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje
(važtaraštyje), parašų skaitytuve ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad
pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento,
Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar
jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir padaryti pažeistos pakuotės nuotraukas. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos
siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų
arba kilo jų atsiradimo metu.
11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.aidavita.lt
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir
spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.3. Parduodamoms prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija.
11.4.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
12.2. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti laisvos formos prekių grąžinimo dokumentą. Prekių
grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo
išduotas).
12.3. Kai grąžinama kokybiška prekė, grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Kai kokybiškas prekes iš Pirkėjo atsiima Pardavėjas, prekių siuntimo išlaidos
išskaičiuojamos iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos. Jeigu prekės grąžinimo išlaidos viršija Pirkėjui grąžintiną pinigų sumą, Pirkėjas per 15 dienų apmoka šią sumą
pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą. Tuo atveju, jeigu grąžinama arba keičiama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo/siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
12.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
12.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.4.2. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę) (šis punktas
netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.4.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
12.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti
sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Kai prekė yra nekokybiška, prekių grąžinimas vykdomas per įstatyminį
garantinį terminą.
12.6. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš
paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl
pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą,
arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl
supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų
pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš
anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
12.7. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas
asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos,
kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią
Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
12.8. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą: pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę
sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
12.9. Pardavėjas gali sudaryti sąlygas Pirkėjui elektroninėmis priemonėmis atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties. Šiuo atveju
Pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.
12.10. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.
12.11. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti
nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
12.12. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui
visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat
mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
12.13. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo
mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių).
12.14. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias
įprastinis pristatymo būdas.
12.15. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos
Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

12.16. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti
prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
12.17. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į Pirkėjo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, Pirkėjui atsisakius sutarties,
Pardavėjas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.
12.18. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjas neatsako už
prekės vertės sumažėjimą, jeigu Pardavėjas nepateikė Pirkėjui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal Civilinio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.
12.19. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų Pirkėjui, išskyrus išlaidas, kurios
numatytos šiame straipsnyje ar Civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų,
susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas
pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties
atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties
atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.
Prekių grąžinimai priimami tik :
Omniva Kauno Karmėlavos EXPRESS MARKET paštomatu
LP EXPRES Hotel B Vilniaus g. 52A, 54459 Karmėlava
DPD paštomata
Vilniaus g. 54
Arba bet kuriuo kurjeriu adresu topolių 3-8, Karmėlava 2, Kauno rj.

Pirkinių krepšelis